Dienstreglement openbare bibliotheek Tielt

Goedgekeurd in de gemeenteraad op 05.03.2020 en 07 10 2021 (wijziging art 6 & 10).

 

Artikel 1

De openbare bibliotheek van Tielt is vrij toegankelijk voor iedereen.

Zij is een democratische instelling.

Haar collecties, dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele door haar te bedienen bevolking.

 

Artikel 2

De openbare bibliotheek van Tielt bestaat uit een  hoofdbibliotheek en een  uitleenpost  die op volgende dagen en uren geopend zijn:

 • Hoofdbibliotheek - Lakenmarkt 9 - 8700 Tielt - 051/42 82 10
  • maandag: 15.00 - 19:30
  • dinsdag15.00 - 19.30
  • woensdag13.30 - 19.30
  • donderdag09.00 - 12.00 & 15.00 - 19.30
  • vrijdag15.00 – 19.30
  • zaterdag09.00 - 12.00
 • Uitleenpost Aarsele - Aarselestraat 4  - 8700 Tielt - 051/42 82 16
  • woensdag16.00 - 18.30
  • zaterdag10.00 - 12.00

 

Artikel 3

Om materiaal te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten moet u ingeschreven zijn. U wordt ingeschreven op voorlegging van uw identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage. Een inschrijving is geldig in alle openbare bibliotheken van de Midwest-gemeenten*. Onder de 18 jaar is de inschrijving gratis. 

Bij inschrijving ontvangt u een bibliotheekpas. U hebt ook de mogelijkheid om uw eID te gebruiken als bibliotheekpas.

Verlies of diefstal van uw bibliotheekpas/eID moet onmiddellijk worden gesignaleerd.

Een nieuwe bibliotheekpas kan tegen betaling verkregen worden.

Het inschrijvingsgeld en de vergoeding voor verloren passen worden bepaald in een afzonderlijk tariefreglement.

 

* Openbare bibliotheek Ardooie stapt pas in 2022 in het EBS. De lidkaarten van Ardooie worden in de overgangsperiode aanvaard in de andere openbare bibliotheken van de Midwest-gemeenten op voorwaarde dat ook in Ardooie het lidgeld €5,00 bedraagt.

 

Artikel 4

Adreswijzigingen moet u onmiddellijk meedelen aan de bibliotheek.

 

Artikel 5

De persoonlijke gegevens die in de computer worden ingevoerd zijn vertrouwelijk en worden enkel voor bibliotheekdoeleinden gebruikt. Ieder ingeschreven lener heeft recht op inzage en verbetering van zijn identiteitsgegevens en die van de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarigen op de wijze bepaald door de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Artikel 6

U kan de bibliotheekcollectie gratis raadplegen ter plaatse. Alleen op vertoon van uw bibliotheekpas/eID  kan u materialen ontlenen. De minimumleeftijd voor  het ontlenen van materialen uit de volwassenenafdeling is 12 jaar. In de onderstaande tabel vindt u  het aantal werken dat u gelijktijdig kan ontlenen en de uitleentermijn.

Referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden, alsook  het laatst verschenen nummer van de lopende jaargang van elk tijdschrift.

Tabel met uitleentermijnen

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 

U kan de uitleentermijn voor bibliotheekmaterialen ten  hoogste eenmaal verlengen (tot een maximum uitleentermijn van 8 weken). Dit is alleen mogelijk als de materialen niet voor een andere gebruiker gereserveerd zijn. Taalcursussen kunnen niet verlengd worden. U kan een verlenging telefonisch aanvragen tijdens de openingsuren. U kan ook zelf  de uitleentermijn online verlengen.

 

Artikel 8

Werken die zijn uitgeleend kunt u reserveren. De kosten voor deze dienstverlening zijn voor u. De reserveringskosten worden in een apart tariefreglement bepaald.  De aangevraagde werken blijven maximaal 1 week ter beschikking liggen. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het kader van het interbibliothecair leenverkeer in een andere bibliotheek aangevraagd worden. De hieraan verbonden kosten zijn voor de u.

 

Artikel 9

Als u de geleende werken te laat inlevert, betaalt u telaatgeld. Het telaatgeld wordt berekend per ontleende eenheid en per openingsdag gerekend vanaf de eerste openingsdag die volgt op de vervaldatum. Bij eventueel verder in gebreke blijven, kan de bibliotheek een beroep doen op bestaande wettelijke middelen om het geleende materiaal terug te vorderen. De kosten hiervoor worden door u betaald. De bedragen worden vastgelegd in een apart tariefreglement.

 

Artikel 10

Bibliotheekmaterialen op uitzondering van gezelschapsspellen kunnen buiten de openingsuren ingeleverd worden via de inleverbus. Materialen ingeleverd via de inleverbus worden pas de eerstvolgende openingsdag ingenomen. Het gebruik van de inleverbus gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De gegevens van de bibliotheekadministratie zijn bindend voor de gebruiker.

 

Artikel 11

De bibliotheek verstuurt een inleverattentie met de vervaldag van de ontleende werken. Deze dienstverlening is gratis. De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de inleverattentie. De vervaldatum van de uitgeleende werken blijft de verantwoordelijkheid van de lener.

 

Artikel 12

De ontleningen zijn strikt persoonlijk. Het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

 

Artikel 13

U bent verantwoordelijk voor de op uw naam ontleende werken. Bij het ontlenen van een zichtbaar beschadigd werk dient u vooraf het personeel te verwittigen, zo niet kan u aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 14

U dient zorg te dragen voor de ontleende materialen. Bij verlies (geheel of gedeeltelijk) of totale beschadiging moet u de schade vergoeden. Het materiaal blijft eigendom van de bibliotheek, ook al heeft u de schadevergoeding betaald. Het bedrag van de schadevergoeding wordt in een afzonderlijk tariefreglement bepaald.

 

Artikel 15

U kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel. Bij het gebruik van de internetpc’s helpen de bibliotheekmedewerkers bij het starten en zijn zij behulpzaam met algemene zoeksuggesties, maar zij zijn niet beschikbaar om u individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

 

Artikel 16

De bibliotheek stelt internetpc’s ter beschikking  enkel aan gebruikers die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschap van de bibliotheek.

 

Artikel 17

Alle gebruikers vanaf 12 jaar kunnen individueel gebruik maken van de internetpc’s. Jongeren onder de 12 jaar kunnen internet raadplegen onder begeleiding van een volwassene.

 

Artikel 18

De internetpc’s zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet. Per dag kan een lener maximaal 2 uur gebruik maken van de internetpc’s. Reserveren van een computer is mogelijk.

 

Artikel 19

Informatie uit internet kan afgedrukt worden. Elke pagina waartoe u een drukopdracht hebt gegeven  moet u betalen. De tarieven worden bepaald in een apart tariefreglement.

 

Artikel 20

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging aan uw apparatuur als gevolg van het gebruik van ontleende materialen of van het overnemen van internet-software.

 

Artikel 21

Om redenen van privacy, beveiliging en efficiënt gebruik is het gebruik van internet beperkt tot het zoeken van informatie op internet.

U heeft geen toelating tot :

- het gebruik van internet  voor illegale of commerciële doeleinden;

- het schenden van het computerbeveiligingssysteem;

- het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;

- het gebruik van eigen software;

- het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek;

- het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf van de computer van de bibliotheek.

 

Artikel 22

U dient ervoor te zorgen dat de rust in de bibliotheek niet wordt verstoord.

 

Artikel 23

Boodschappentassen en boekentassen zijn niet toegelaten in de bibliotheek.  U kunt ze op eigen verantwoordelijkheid in de vestiaire achtergelaten. Dieren, op uitzondering van geleidehonden,  zijn niet toegelaten in de bibliotheek.

 

Artikel 24

Elke inwoner van Tielt die op één of andere wijze “aan huis gebonden is” en zich niet naar de bibliotheek kan verplaatsen, kan een beroep doen op Bib aan huis.

 

Artikel 25

Elke inwoner van Kanegem en Schuiferskapelle kan een beroep doen op de Bibpunten. In de Bibpunten wordt een afhaalpunt van bibliotheekmaterialen georganiseerd.

 

Artikel 26

Het aanduiden en organiseren van de Bibpunten behoort tot de bevoegdheid van het Schepencollege.

 

Artikel 27

Door zich in de openbare bibliotheek in te schrijven verklaart u zich akkoord met dit reglement dat u bij de inschrijving wordt overhandigd.

 

Artikel 28

Het niet naleven van dit reglement en/of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties al naargelang de aard van de inbreuk :

- het vergoeden van de veroorzaakte schade;

- tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de internetpc’s;

- tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek;

- juridische vervolging bij ernstige vergrijpen.

Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

 

Artikel 29

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

 

Zie ook:

 • Het reglement voor e-readers en e-boeken kan u hier vinden.

 

 • De volledige privacyoverklaring van het Bibliotheeksysteem kan u hier vinden.